اس ام اس و فروشگاه
مطلبی جالب درباره عطسه‌های کشند‌‌‌ه

فال عطسه

سلامت نیوز: زمستان سال 87، ایران مانند‌ بسیاری از کشورهای د‌‌‌یگر د‌‌‌رگیر نوعی از آنفلوانزا شد‌‌‌ که با تصور ایرانی‌ها از آنفلوانزا یا همان سرماخورد‌‌‌گی شد‌‌‌ید‌‌‌ تفاوت د‌‌‌اشت. ویروس این بیماری که از مکزیک به‌سمت بقیه کشورهای جهان راه افتاد‌‌‌ه بود‌،‌‌ د‌‌‌ر همان سال جان 14 هزار نفر را د‌‌‌ر سراسر جهان گرفت و منجر به مرگ چند‌‌‌ین ایرانی هم شد‌‌‌. البته د‌‌‌راین مورد‌‌‌ هم مقامات ایرانی آمار د‌‌‌رستی ارائه ند‌‌‌اد‌‌‌ند‌‌‌ و تعد‌‌‌اد‌‌‌ قربانی‌های آنفلوانزا د‌‌‌ر ایران با قطعیت اعلام نشد‌‌‌، اما آن‌قد‌‌‌ر زیاد‌‌‌ بود‌‌‌ که وزارت بهد‌‌‌اشت وقت را به فکر مقابله و مراقبت از مرد‌‌‌م بیند‌‌‌ازد‌‌‌. تا جایی که کارشناسان بهد‌‌‌اشت به مد‌‌‌ارس، د‌‌‌انشگاه‌ها، موسسات فرهنگی وغیره فرستاد‌‌‌ه شد‌‌‌ند‌‌‌ تا هشد‌‌‌ارهای لازم را به مرد‌‌‌م بد‌‌‌هند‌‌‌.

به گزارش سلامت نیوز، روزنامه بهار در ادامه نوشت: البته این موضوع اگر برای مبتلاها و د‌‌‌ولت گران تمام شد‌‌‌ برای بعضی‌ها اتفاق خوبی بود‌؛‌‌ یعنی کسانی که ژل‌های معمولی ضد‌‌‌عفونی‌کنند‌‌‌ه د‌‌‌ست را به‌عنوان ژل ضد‌‌‌آنفلوانزا به مرد‌‌‌م فروختند‌‌‌ و پزشکانی که واکسن‌های آنفلوانزای معمولی را بد‌‌‌ون اینکه تاثیر متفاوتی د‌‌‌اشته باشد‌‌‌ با قیمت‌های‌میلیونی د‌‌‌راختیارکسانی گذاشتند‌‌‌ که بیشتر د‌‌‌ر معرض خطر بود‌‌‌ند‌‌‌. حالا بعد‌‌‌ از هفت سال د‌‌‌وباره اسم این بیماری به گوش مرد‌‌‌م می‌خورد‌‌‌، آن هم همراه با خبر مرگ بیشتر از 20 نفر بر اثر آنفلوانزا. البته آمارها می‌گویند‌‌‌ که د‌‌‌ر سال‌های گذشته بیماری عطسه‌های کشند‌‌‌ه هیچ‌وقت ایرانی را رها نکرد‌‌‌ه‌اند‌‌‌ تا جایی که این بیماری خود‌‌‌ش را د‌‌‌ر فهرست 10 د‌‌‌لیل اصلی مرگ ایرانی‌ها قرار د‌‌‌اد‌‌‌ه است.

براساس اعلام نهاد‌‌‌های مسئول ایرانی 10 ﻋﻠﺖ ﻣﺮﮒ ﻭ میر ایرانی‌ها د‌‌‌ر سال‌های گذشته به‌ترتیب ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﻫﺎﻱ ﻛﺮﻭﻧﺮﻱ ﻗﻠﺐ، ﺳﻜﺘﻪ ﻣﻐﺰﻱ، ﺗﺼﺎﺩﻓﺎﺕ ﺟﺎﺩﻩ‌ﺍﻱ، ﻓﺸﺎﺭﺧﻮﻥ ﺑﺎﻻ، ﺁﻧﻔﻮﻻﻧﺰﺍ ﻭ ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﻲ، ﻛﻢ‌ﻭﺯﻧﻲ، ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻣﻌﺪﻩ، ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻣﺮﻱ، ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻮﺍﺩث ﻭ ﺟﺮﺍﺣﺎﺕ، ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﻫﺎﻱ ﺍﺳﻬﺎﻟﻲ بود‌‌‌ه‌است. وقتی نام آنفلوانزا را د‌‌‌ر میانه‌های این فهرست می‌بینیم به‌علت هشد‌‌‌ارهای اخیر مسئولان وزارت بهد‌‌‌اشت پی می‌بریم. خود‌‌‌ وزیر بهد‌‌‌اشت د‌‌‌ر صد‌‌‌ر هشد‌‌‌ار‌د‌‌‌هند‌‌‌ه‌ها بود‌‌‌ و آمار مرگ 22 نفر بر اثر آنفلوانزا هم ازطریق او به رسانه‌ها رسید‌‌‌. حسن هاشمی د‌‌‌ر روزهای گذشته مد‌‌‌ام بر لزوم مراقبت مرد‌‌‌م تاکید‌‌‌ کرد‌‌‌ه است و د‌‌‌ر صحبت‌های اخیرش گفته‌است: «تا جایی که ما فهمید‌‌‌ه‌ایم این بیماری از مرزهای شرقی وارد‌‌‌ کشور شد‌‌‌ه و بیشترین فوت‌شد‌‌‌ه‌ها د‌‌‌ر استان‌های کرمان و بعد‌‌‌ سیستان بود‌‌‌ه است.» او اد‌‌‌امه د‌‌‌اد‌‌‌ه است: «توصیه‌هایی که همکاران ما د‌‌‌ر بخش بهد‌‌‌اشت کرد‌‌‌ه‌اند‌‌‌ که عمد‌‌‌تا توصیه‌های فرد‌‌‌ی است باید‌‌‌ رعایت شود‌‌‌؛ ازجمله اینکه د‌‌‌ر د‌‌‌ید‌‌‌ و بازد‌‌‌ید‌‌‌‌ها و رفت‌وآمد‌‌‌های شخصی باید‌‌‌ مراقبت کنیم. کسانی هم که علائمی از تب و سرماخورد‌‌‌گی د‌‌‌ارند‌‌‌ طبیعی است که باید‌‌‌ به پزشک مراجعه و د‌‌‌ستورات لازم را اجرا کنند‌‌‌.»
او د‌‌‌رباره این نوع از آنفلوانزا گفته ‌است: «این نوع معمولی از آنفلوانزاست؛ البته هر سال مقاومت د‌‌‌ربرابر ویروس بیشتر می‌شود‌‌‌ و نوع آن ممکن است نسبت به سال قبل قوی‌تر شود‌‌‌، به‌نظر می‌رسد‌‌‌ همین اتفاق هم افتاد‌‌‌ه است.»

محمد‌‌‌مهد‌‌‌ی گویا رئیس اد‌‌‌اره بیماری‌های واگیر وزارت بهد‌‌‌اشت، هشد‌‌‌ارهای تخصصی‌تری به مرد‌‌‌م د‌‌‌اد‌‌‌ه و گفته: «د‌‌‌ر ابتد‌‌‌ای فصل شیوع آنفلوانزا د‌‌‌ر کشور قرار د‌‌‌اریم و با سرد‌‌‌تر‌شد‌‌‌ن هوا طی روزها و هفته‌های آیند‌‌‌ه احتمال افزایش ابتلا به‌این بیماری بیشتر خواهد‌‌‌ شد‌‌‌.» او این‌بار هم به مرد‌‌‌م هشد‌‌‌ار د‌‌‌اد‌‌‌ه و گفته‌است: «آنفلوانزا یک بیماری به‌شد‌‌‌ت مسری است که ازطریق قطرات تنفسی و نیز د‌‌‌ست آلود‌‌‌ه از فرد‌‌‌ی به‌فرد‌‌‌ د‌‌‌یگر انتقال پید‌‌‌ا می‌کند‌‌‌. انفلوانزا از نظر ظاهری د‌‌‌ر ابتد‌‌‌ا شبیه یک سرماخورد‌‌‌گی جلوه می‌کند‌‌‌. بیمار مبتلا، تب بالا، د‌‌‌رد‌‌‌ و کوفتگی بد‌‌‌ن، سرفه، گلو د‌‌‌رد‌‌‌ و آبریزش بینی و گاهی تهوع، اسهال و استفراغ د‌‌‌ارد‌‌‌. این بیماری از یک سرماخورد‌‌‌گی معمولی شد‌‌‌ید‌‌‌تر بود‌‌‌ه و مد‌‌‌ت آن نیز طولانی‌تر است. بیماری آنفلوانزا د‌‌‌ر برخی از افراد‌‌‌ جامعه عوارض شد‌‌‌ید‌‌‌تری د‌‌‌ارد‌‌‌ و چنان‌چه به‌د‌‌‌رستی مراقبت نشود‌‌‌ حتی منجر به مرگ می‌شود‌‌‌. جامعه خطر این بیماری هم اغلب افراد‌‌‌ بالاتر از ۶۵ سال، کود‌‌‌کان زیر پنج سال، مبتلایان به بیماری‌های قلبی و ریوی مزمن، خانم‌های بارد‌‌‌ار، مبتلایان به د‌‌‌یابت و نارسایی کلیه و کسانی که به‌هر د‌‌‌لیلی د‌‌‌چار نقص سیستم ایمنی هستند‌‌‌ و مبتلایان به سرطان که تحت د‌‌‌رمان هستند‌‌‌ را شامل می‌شود‌‌‌. د‌‌‌راین افراد‌‌‌ آنفلوانزا شد‌‌‌ید‌‌‌تر و پرعارضه‌تر است و چنان‌چه به‌موقع تحت د‌‌‌رمان قرار نگیرند‌‌‌، منجر به مرگ می‌شود‌‌‌.»

او د‌‌‌رباره جغرافیای فعلی شیوع این بیماری گفته است: «این بیماری د‌‌‌ر استان‌های کرمان و سیستان‌وبلوچستان بیش از استان‌های د‌‌‌یگر بود‌‌‌ه است و تاکنون ۱۶ نفر جان خود‌‌‌ را د‌‌‌ر اثر ابتلا به‌این بیماری از د‌‌‌ست د‌‌‌اد‌‌‌ه‌اند‌‌‌ البته این تعد‌‌‌اد‌‌‌ غیرمعمول نبود‌‌‌ه و معمولا د‌‌‌ر فصل شیوع آنفلوانزا انتظار اینکه کسانی که د‌‌‌ر معرض خطر قرار د‌‌‌ارند‌‌‌، بیشتر مبتلا شد‌‌‌ه و خطر بیشتری آن‌ها را تهد‌‌‌ید‌‌‌ کند‌‌‌، وجود‌‌‌ د‌‌‌ارد‌‌‌. هر ۱۶ مورد‌‌‌ این افراد‌‌‌ د‌‌‌ر بیمارستان تحت مراقبت‌های د‌‌‌رمانی قرار گرفتند‌‌‌، ولی متاسفانه به‌د‌‌‌لیل وجود‌‌‌ بیماری زمینه‌ای، اقد‌‌‌امات د‌‌‌رمانی موثر واقع نشد‌‌‌.» او اد‌‌‌امه د‌‌‌اد‌‌‌ه: «افراد‌‌‌ی که از خارج از مرزها د‌‌‌رحال بازگشت به کشور هستند‌‌‌ و مسیرهای طولانی طی کرد‌‌‌ه‌اند‌‌‌ و بیماری زمینه‌ای د‌‌‌ارند‌‌‌ باید‌‌‌ بیشتر مراقب باشند‌‌‌. افراد‌‌‌ مبتلا به بیماری یا مشکوک به بیماری از بوسید‌‌‌ن و د‌‌‌ست‌د‌‌‌اد‌‌‌ن با یکد‌‌‌یگر جد‌‌‌ا خود‌‌‌د‌‌‌اری کنند‌، از هرگونه خود‌‌‌د‌‌‌رمانی خود‌‌‌د‌‌‌اری کرد‌‌‌ه و به پزشک مراجه کنند‌‌‌. باید‌‌‌ توجه کرد‌ که مصرف آنتی‌بیوتیک د‌‌‌ر بسیاری از موارد‌‌‌ ابتلا به‌این بیماری اصلا ضرورتی ند‌‌‌ارد‌‌‌ و بعضی از مبتلایان لازم است با تشخیص پزشک تحت د‌‌‌رمان‌های د‌‌‌ارویی ویژه قرار گیرند‌‌‌.»


او بر اینکه شستشوی د‌‌‌ست‌ها با آب و صابون برای پیشگیری از این بیماری بسیار ضروری است تاکید‌‌‌ کرد‌‌‌ه و گفته: «رعایت آد‌‌‌اب تنفسی یعنی استفاد‌‌‌ه از د‌‌‌ستمال د‌‌‌ر هنگام عطسه و سرفه و قرار‌د‌‌‌اد‌‌‌ن د‌‌‌ستمال د‌‌‌ر کیسه پلاستیکی و سپس قرار د‌‌‌اد‌‌‌ن آن د‌‌‌ر سطل زباله اهمیت فوق‌العاد‌‌‌ه زیاد‌‌‌ی د‌‌‌ر پیشگیری از بیماری د‌‌‌ارد‌‌‌. همچنین رعایت فاصله حد‌‌‌اقل یک‌متری با بیمار مبتلا بسیار ضروری است و‌فرد‌‌‌ مبتلا باید‌‌‌ به‌اند‌‌‌ازه کافی استراحت کند‌‌‌ بنابراین باید‌ از حضور د‌‌‌ر مد‌‌‌رسه یا محل کار تا زمانی‌که پزشک اجازه ند‌‌‌اد‌ه است اکید‌‌‌ا خود‌‌‌د‌‌‌اری شود‌‌‌.»
منبع:روزنامه بهار

عطسهنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 19 دی 1394 :: نویسنده : محسن رمضانی

اینم یک ساعت کاسیو زیباساعت کاسیو بند چرم


ساعت مچی Casio BEM-506 یکی از جدیدترین مدل های عرضه شده کمپانی معتبر کاسیو می باشد. این ساعت دارای بند چرم بسیار با کیفیت و صفحه شیشه ای ضدخش می باشد که در ۲ رنگ بند مشکی و قهوه ای و همچنین صفحه سفید و مشکی عرضه شده است. این ساعت دارای تقویم روز شمار می باشد و تا ۸۰ درصد نیز ضد آب است. هم اکنون می توانید ساعت مچی کاسیو BEM-506 را همراه با جعبه شکیل و ۶ ماه گارانتی تعویض با قیمت استثنایی از فروشگاه ارزان بای سفارش دهید.

این ساعت در ۲ رنگ بند مشکی و قهوه ای و همچنین صفحه سفید و مشکی عرضه شده است.

در هنگام ثبت سفارش در قسمت پیغام می توانید رنگ مورد نظر خود را ذکر کنید.

قیمت : ۴۹۰۰۰ تومان

خرید ارزان

ساعت کاسیو بند چرم

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 19 دی 1394 :: نویسنده : محسن رمضانی

دستبند مغناطیسی –Power Balanceدستبند مغناطیسی پاوربالانس

پاور بالانس شامل دو هولوگرام است که با ساتع کردن فرکانسی خاص هاله انرژی شما را تا حد ایده آل شما تقویت کرده ، تعادل ، انعطاف پذیری ، قدرت ، تمرکز ، یادگیری شما را افزایش داده و از استرس و تنش شما میکاهد ( البته شما را به حد ایدآل خود میرساند نه فراتر ) و همچنین با دور کردن نسبی فرکانس های منفی مانند موبایل ، ماهواره و مایکرو ویو باعث میشود شما از زمین و طبیعت بیشتر انرژی بگیرید . کارکرد این هولوگرام مشابه سنگهای کریستال یا دستبندهای مسی است با این تفاوت که ماندگار است و تمام نمیشود، با استفاده کردن از پاور بالانس به طور قابل ملاحظه ای قدرت و تعادل شما بالا میرود که کاملا قابل لمس است علاوه بر آن به کمک دستگاه های موجود در بیمارستان میلاد میتوانید بزرگ شدن هاله انرژی خود را به هنگام استفاده از آن مشاهده کنید

بر حسب تحقیقاتی نشان داده شده است که در اطراف جسم انسان هاله انرژیکی قرار دارد که از روی آن میتوان به بسیاری از بیماریهای فرد پی برد ، برای مثای اگر کلیه شما دارای ناراحتی باشد قبل از بروز درد جسمانی ، هاله انرژی شما در آن قسمت دارای حفره میشود که این موضوع با اسکن کردن هاله شما توسط دستگاه های مخصوص که نمونه آن در بیمارستان میلاد قرار دارد قابل مشاهده است ، حال برای درمان چه کاری میتوان انجام داد .
اگر درباره متافیزیک خوانده باشید میدانید با انرژی درمانی به مرور زمان میتوان این هاله را ترمیم کرده و به دنبال آن بیماری جسمی شما هم درمان میگردد . علاوه بر آن وقتی هاله انرژی شما ضعیف میشود شما در معرض بیماری های روحی از جمله افسردگی قرار میگیرید و همچنان جسم شما تا حدی ناتوان تر میگردد ، که با مدیتیشن میتوانید به مرور زمان هاله خود را قویتر کرده و از طبیعت و کائنات انرژی بیشتری بگیرید حال پاور بالانس چه کار میکند ؟

قیمت :۱۰۰۰۰ تومان

خرید ارزان

دستبند مغناطیسی پاوربالانس

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

مانتو آیسان یک ماانتو زیبامانتو آیسان

مانتو آیسان تمام الگوهای طراحی سال را با خود دارد. در طراحی این مانتو سعی شده از قد بلند استفاده شود، قد این مانتو ۱۱۰ بوده، رنگ این مانتو غالب مشکی با حاشیه های طوسی بوده که روی تمام این حاشیه ها به صورت تخصصی طراحی و چاپ خاص انجام گرفته، یعنی حاشیه ها و آستین بصورت جداگانه طراحی و چاپ شده و خاص همین مانتو می باشد. جنس این مانتو بهترین پارچه ترگال بوده و مناسب فصول بارانی و سرد است. نحوه ی اتصال هر دو طرف مانتو با ۷ قزن بوده به طوری که هیچ فضایی در پایین مانتو باز نمی ماند. این مانتو از بالاترین کیفیت دوخت برخوردار بوده و در چهار سایز ۳۶٫۳۸٫۴۰٫۴۲ عرضه شده است (هنگام تکمیل فرم سفارش می توانید سایز مورد نظر را انتخاب کنید).

قیمت : ۵۹۰۰۰ تومان

خرید ارزان

مناسب فصل های سرد سال

همراهی گرم برای روز های سرد سال

تهیه شده از بهترین پارچه ترگال

بهره گیری از طراحی جدید و شیک

مانتو آیسان

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دندان سفید با سفید کننده دندانسفیدکننده دندان

پک سفید کننده ی دندان وایت لایت اصل + Orginal اورجینال این پک شامل چراغ مخصوص سفید کننده ی دندان و ژل مخصوص و دفترچه راهنما می باشد با استفاده ی این محصول با خیال راحت لبخند بزنید و سفیدی و درخشش دندان هایتان را به دیگران نشان دهید.

برای خرید این محصول و تحویل آن درب منزل یا محل کار بر روی خرید پستی کلیک کنید .

سیستم سفید کننده دندان White Light محصولی با کارایی بسیار عالی می باشد که شما می توانید آنرا به راحتی در منزل استفاده کنید و در کوتاه ترین زمان به نتیجه مطلوب برسید و دندا هایی درخشان و زیبا داشته باشید.

با تهیه این محصول به راحتی شما نیز می توانید دندان هایی سفید و براق داشته باشید.
پك سفید كننده ی دندان شامل خمیر دندان سفید كننده و محلول بلیچینگ و قالب دندان مخصوص استفاده در منزل به همراه روش استفاده ی بسیار آسان می باشد .این محصول ساخت كشور آلمان می باشد و هیچگونه آسیبی به مینای دندان وارد نمی كند وكاملا تست شده است. پس اگر شما می خواهید دندان های سفید و لبخندی زیبا ودلنشین داشته باشید سیستم White Light تمامی انتظارات شما را تنها در عرض ۱۰ دقیقه بر آورد می کند.

قیمت :۲۰۰۰۰تومان

خرید ارزان

سفیدکننده دندان

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 19 دی 1394 :: نویسنده : محسن رمضانی

خرید ساعت دستبندی LED اسپرت

خرید ساعت دستبندی LED اسپرت

ساعت مچی :امروز برای شما عزیزان ساعت دستبندی LED اسپرت را قرار دادم امیدوارم که این ساعت اسپرت زیبا مورد پسند شما قرار بگیرد و از خرید این محصول زیبا لذت ببرین و مورد استفاده شما باشد.

ساعت دستبندی LED اسپرت محصول جدید و فوق العاده پر طرفداری می باشد که به تازگی روانه بازار شده است. این ساعت در حالت عادی یک دستبند فوق العاده اسپرت و شیک می باشد و هنگامی که آن را لمس می کنید ساعت LED روشن و نمایان خواهد شد. این ساعت دارای تقویم روز شمار و نمایشگر سال نیز می باشد. از دیگر ویژگی های این محصول تنوع رنگ آن می باشد که شما هنگام تکمیل فرم سفارش می توانید رنگ مورد نظر خود را انتخاب کنید.

قیمت : ۱۵۰۰۰ تومانساعت دستبندی LED

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 19 دی 1394 :: نویسنده : محسن رمضانی

فروش اینترنتی ادکلن زنانه ممورایس MEMORIES

عطر و ادکلن:امروزه در بین زنان و مردان افراد بسیاری به ادکلن علاقمند هستند در این پست ما فروش نوعی از ادکلن زنانه را قرار داده ایم برخی از افراد به خرید اینترنتی علاقه دارند در اینجا می توانید خرید این ادکلن را بصورت اینترنتی خریداری نمایید

فروش اینترنتی ادکلن زنانه ممورایس MEMORIES

ادکلن  زنانه  ممورایس MEMORIES
این ادکلن با قدرت نفوذ بالا و دلنشینی بسیار بالا در جنس مخالف باعث آرامش روحی طرف مقابل شده و باعث ایجاد نفوذ و جذب طرف مقابل خواهد شد.
جنسیت: زنانه
نوع عطر: Eau De Perfume
نوع بو : ملایم و خنک
فصل: ماه های گرم سال
گروه بویایی : خانواده بویایی گلها و شکوفه ها  ( Floral )
حجم: ۱۰۰ Ml
تولید کننده :EMPER

قیمت این محصول ۹۰۰۰۰ تومان

خرید ارزان

ادکلن زنانه ممورایس

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 19 دی 1394 :: نویسنده : محسن رمضانی

خرید اینترنتی گچ رنگ مو هات هیوس hair chalk hot huez

خرید اینترنتی گچ رنگ مو هات هیوس hair chalk hot huez

بانوان:افرادی هستند که دوست دارند موهای خود را رنگ کنند و دوست دارند زود به زود رنگ موهای خود را تغییر دهند برخی موهای خود را یا رنگ مو رنگ می کنند و برخی هم از روش های دیگری برای رنگ کردن استفاده می کنند.

گچ رنگ مو HOT HUEZ

دارای ۴ رنگ اصلی

شما با استفاده از این گچ می توانید در عرض چند ثانیه

دسته دسته موهای خود را به صورت فشن رنگ كنید

جذاب ترین و زیبا ترین رنگ مو برای همه افراد

گچ رنگ مو در رنگهای مختلف و متنوع

در كمترین زمان و با راحتترین روش موهایتان را رنگ كنید

قیمت : ۱۰,۰۰۰  تومان

خرید ارزان

گچ رنگ مو هات هیوس

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 17 دی 1394 :: نویسنده : محسن رمضانی

خرید پایه عکاسی مونوپاد دارای ریموت شاتر بلوتوثمونوپاد، یک وسیله تک‌پایه‌، سبک، جمع‌وجور و کاربردی برای موبایل و دوربین دیجیتال است. این وسیله برای ثبت عکس‌هایی از زاویه دید غیر معمول کاربرد بسیاری دارد. به ویژه برای برداشتن عکس‌ های سلفی (عکس از خود) و عکس های دسته جمعی بسیار عالی است. به همراه این مونوپاد یک وسیله به نام ریموت شاتر بلوتوث قرار دارد که با استفاده از آن می توانید از راه دور دوربین تلفن خود را کنترل کرده و عکاسی کنید. کافی است Bluetooth گوشی خود را روشن کرده و بعد از برقراری اتصال، شروع به عکاسی کنید.


این کنترل از راه دور بسیار سبک و کوچک بوده، می‌توانید آن را به جاکلیدی خود متصل کنید. وزن این کنترل‌کننده تنها 9 گرم است. این وسیله با فن‌آوری Bluetooth به تلفن همراه شما متصل شده و تا فاصله 10 متری این ارتباط را حفظ می‌کند.

بر روی آن سه دکمه‌ی خاموش/ روشن، تنظیم برای گوشی با سیستم‌عامل Android و گوشی با سیستم‌عامل iOS وجود دارد. سیستم های Android نسخه‌ی 4.2.2 و iOS نسخه‌ی 6.0 به بعد با ریموت شاتر بلوتوث سازگار هستند.

قیمت : 20000 تومان

خرید اینترنتی

این روزها سلفی بسیار رایج است. بیشتر خودنگاره‌ها هم از جلو گرفته شده‌اند و شاید صورتتان چندان زیبا نیفتد. اما اگر مونوپاد داشته باشید، می‌توانید موبایل را روی آن قرار دهید و از فاصله دور، یک سلفی بسیار زیبا از خود بردارید. به کمک کسی هم نیاز ندارید و خودتان از هر زاویه و با هر پوزی که دوست دارید از خودتان عکس بردارید.

پایه عکاسی

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 17 دی 1394 :: نویسنده : محسن رمضانی

خرید دستبند مغناطیسی پاوربالانسپاور بالانس شامل دو هولوگرام است که با ساتع کردن فرکانسی خاص ، هاله انرژی شما را تا حد ایده آل شما تقویت کرده و تعادل ، انعطاف پذیری ، قدرت ، تمرکز و یادگیری شما را افزایش میدهد…

با کیفیت بی نظیر و طراحی مدرن
طرح برگزیده سال2011
دستبند مغناطیسی پاور بالانس –Power Balance
 پدیده ای شگفت انگیز و بی نظیر
پر فروش ترین محصول سال 2011 اروپا
 با پاور بالانس تعادل ، انعطاف پذیری ، قدرت ، تمرکزرا به خود هدیه دهید

قیمت :10000تومان

خرید اینترنتی

 از استرس و خستگی خود کاهش دهید

مورد استفاده توسط معروفترین اشخاص ایرانی و خارجی

با ظاهری فوق العاده شیک و زیبا

دستبند مغناطیسی پاوربالانس

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 17 دی 1394 :: نویسنده : محسن رمضانی

خرید ساعت کاسیو بند چرم مدل BEM-506
ساعت مچی Casio BEM-506 یکی از جدیدترین مدل های عرضه شده کمپانی معتبر کاسیو می باشد. این ساعت دارای بند چرم بسیار با کیفیت و صفحه شیشه ای ضدخش می باشد که در 2 رنگ بند مشکی و قهوه ای و همچنین صفحه سفید و مشکی عرضه شده است. این ساعت دارای تقویم روز شمار می باشد و تا 80 درصد نیز ضد آب است. هم اکنون می توانید ساعت مچی کاسیو BEM-506 را همراه با جعبه شکیل و 6 ماه گارانتی تعویض با قیمت استثنایی از فروشگاه میهن استور سفارش دهید


این ساعت در 2 رنگ بند مشکی و قهوه ای و همچنین صفحه سفید و مشکی عرضه شده است.

در هنگام ثبت سفارش در قسمت پیغام می توانید رنگ مورد نظر خود را ذکر کنید.

قیمت : 49000 تومان

خرید اینترنتی
قیمت : 49000 تومان

خرید اینترنتیساعت کاسیو بند چرم

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 17 دی 1394 :: نویسنده : محسن رمضانی

خرید اینترنتی گردنبند Love
گردنبند Love یکی از جدیدترین و شیک ترین گردنبندهای عرضه شده در جهان می باشد. این گردنبند با رنگ فوق العاده زیبای طلایی همراه با یک زنجیر ظریف ارائه می شود. به کار بردن دو نگین و مروارید زیبا در طرح یا همان نوشته Love زیبایی این گردنبند را دو چندان کرده است. هم اکنون می توانید این گردنبند را با قیمتی استثنایی از فروشگاه میهن استور سفارش دهید.

قیمت : 9200 تومان

خرید اینترنتی

گردنبند Love

بهترین طرح برای سال 2013

طراحی فوق العاده ظریف و شیک

دارای زنجیر و بسته بندی شکیل …

تفاوت شما در انتخاب های شماست

بسیار شیک و پر طرفدار

بهترین هدیه برای کسی که دوستش دارید

گردنبند Love

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
ایده شکل گیری و تاریخچه دیجی کالا

ایده شکل گیری دیجی کالا

حمید و سعید محمدی در سال ۱۳۸۴ هر دو عکاسی دیجیتال را پیگیری می‌کردند. بعد از جست و جو در اینترنت درباره دوربین‌ها، دوربین مورد نظر را از بازار جمهوری تهران خریداری کردند. اما بعد از چند روز پی بردند، لنز روی دوربین دست دوم و تعمیری است. این اتفاق ناخوشایند از تجربه خرید به شکل سنتی، که خیلی قابل اعتماد هم نبود، جرقه اولیه تاسیس شرکت دیجی کالا بود.

دیجی کالا

تاریخچه دیجی کالا

مدیران این سایت از سال ۸۳ تصمیم به راه‌اندازی آن گرفته و در سال ۱۳۸۵ توسط حمید محمدی و سعید محمدی بنیانگذاری شد. پرسنل اولیه آن ۵ نفر بودند که تا اسفند ۱۳۹۲ به ۲۰۰ نفر افزایش پیدا کرد و طبق گفته مدیران تا پایان سال ۹۳ به ۷۰۰ نفر می‌رسد. این شرکت در سال ۹۱ پیشنهاد شراکت صندوق سرمایه‌گذاری سرآوا را پذیرفت. محمدی در مصاحبه‌ای در سال ۱۳۹۲ مدعی شد که دیجی‌کالا سهم بیش از ۸۵ درصدی از بازار خورده فروشی آنلاین ایران را در دست دارد.
منبع:عصر ایران

دیجی کالانوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 29 آذر 1394 :: نویسنده : محسن رمضانی
خرید دستنبد های زیبادستبند

پاور بالانس شامل دو هولوگرام است که با ساتع کردن فرکانسی خاص هاله انرژی شما را تا حد ایده آل شما تقویت کرده ، تعادل ، انعطاف پذیری ، قدرت ، تمرکز ، یادگیری شما را افزایش داده و از استرس و تنش شما میکاهد ( البته شما را به حد ایدآل خود میرساند نه فراتر ) و همچنین با دور کردن نسبی فرکانس های منفی مانند موبایل ، ماهواره و مایکرو ویو باعث میشود شما از زمین و طبیعت بیشتر انرژی بگیرید . کارکرد این هولوگرام مشابه سنگهای کریستال یا دستبندهای مسی است با این تفاوت که ماندگار است و تمام نمیشود، با استفاده کردن از پاور بالانس به طور قابل ملاحظه ای قدرت و تعادل شما بالا میرود که کاملا قابل لمس است علاوه بر آن به کمک دستگاه های موجود در بیمارستان میلاد میتوانید بزرگ شدن هاله انرژی خود را به هنگام استفاده از آن مشاهده کنید

بر حسب تحقیقاتی نشان داده شده است که در اطراف جسم انسان هاله انرژیکی قرار دارد که از روی آن میتوان به بسیاری از بیماریهای فرد پی برد ، برای مثای اگر کلیه شما دارای ناراحتی باشد قبل از بروز درد جسمانی ، هاله انرژی شما در آن قسمت دارای حفره میشود که این موضوع با اسکن کردن هاله شما توسط دستگاه های مخصوص که نمونه آن در بیمارستان میلاد قرار دارد قابل مشاهده است ، حال برای درمان چه کاری میتوان انجام داد .

برای خرید روی لینک زیر کلیک کنید

دستبند مغناطیسی پاوربالانسنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 29 آذر 1394 :: نویسنده : محسن رمضانی

ریش تراش راحت و خوب

این ریش تراش طوری طراحی شده است که تنها به اندازه یک کارت اعتباری (عابر بانک) جا می گیرد و می توانید آن را به راحتی در داخل کیف پول خود جا داده و در هر مکانی از آن استفاده کنید. تیغه های این ریش تراش بسیار تیز بوده و به صورت سه تایی می باشد که این حالت مدت زمان اصلاح را کاهش می دهد، همچنین در این ریش تراش آینه ای برای مشاهده (قسمت در حال اصلاح) نیز گنجانده شده و برای آسودگی خاطر شما تیغه اضافی نیز در پشت آینه وجود دارد که در صورت کند شدن تیغه اصلی از آن نیز می توانید استفاده کنید. قسمت جالب این ریش تراش وجود خوشبو کننده (در کنار تیغه های این ریش تراش) برای معطر کردن صورت شما هنگام اصلاح است.

بهداشت و سلامت

ویژگی های ریش تراش کارتی Carzor:

– طراحی شده در سایز استاندارد کارت های اعتباری (عابر بانک)
– حمل آسان در کیف پول
– دارای تیغه بسیار تیز ۳ تایی
– دارای تیغه اضافی
– دارای آینه
– دارای خوشبو کننده بر روی تیغه ها
– وزن بسیار سبک

برای خرید روی لینک زیر کلیک کنید

ریش تراش کارتی

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 4 )    1   2   3   4   
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات